Палагін Олександр Васильович

Палагін Олександр Васильович

Заст. директора з наукової роботи Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, док. техн. наук, проф., академік НАН України, зав. вiддiлом № 205 Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України.

email: [email protected][email protected]
тел.: +38 (044) 526 33 48

Профіль Google Академія

Коротка бiографiя

Палагін Олександр Васильович народився 17 липня 1939 року на Кіровоградщині. У 1956 році закінчив школу з золотою медаллю, а в 1961 році закінчив Київський політехнічний інститут. У 1960 році був прийняти й на роботу в Обчислювальний центр (тепер Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова) АН УРСР, де і працює по теперішній час заступником директора Інституту. У 1969р. захистив кандидатську, а у 1979р. – докторську дисертації. У 1990 р. Олександра Палагіна обрали член-кореспондентом, а у 2006 р. він став дійсним членом Національної Академії наук України.


Науковi iнтереси

Палагіна О.В. пов’язана з розробкою теорії та створенням універсальних і спеціалізованих комп’ютерних засобів і систем. Він приймав активну участь в створенні та реалізації Національної програми інформатизації.

Палагін О.В. неодноразово був науковим керівником ряду державних наукових програм, очолював Раду з автоматизації наукових досліджень при Президії НАН України, є постійним членом Науково-технічної ради Національної програми інформатизації.

У сферу його діяльності входять розробка науково-методичних основ побудови інтелектуальних інформаційних систем інформаційно-когнітивної підтримки наукових досліджень в галузі ОТ, розробка знання-орієнтованих комп’ютерних систем та онтологічного інжинірингу, розробка інтелектуальних мереж та засобів інформаційного сервісу, комп’ютерних систем з віртуальною (реконфігуровною) архітектурою, технології системної інтеграції в задачах дослідницького проектування та ін. У 2005 році вийшла монографія “Системная интеграция средств компьютерной техники”, а у 2006 – монографія “Реконфигурируемые вычислительные системы” в яких узагальнено теоретичні ре­зультати останнього періоду О.В.Палагіна та його школи.

Відмінною рисою досліджень, виконаних О.В.Палагіним особисто та під його науковим керівництвом, є системний підхід, оригінальність та орієнтація на серійне упровадження. Ним опубліковано понад 340 наукових праць, серед яких 9 монографій, та більше 85 винаходів. Палагін О.В. багато уваги приділяє підготовці кадрів. Під його науковим керівництвом підготовлено 20 кандидатів та 6 докторів наук.

Наукова, науково-організаційна,  винахідницька діяльність Палагіна О.В. відзначена державною, академічною та іншими преміями, званням “Заслужений винахідник УРСР” та урядовими нагородами. За цикл робіт в галузі теорії, практичного створення та впровад­ження мікропроцесорних систем О.В.Палагіна удостоєно премії ім.С.О.Лебедєва АН УРСР.

О.В.Палагін неодноразово виступав з доповідями та лекціями у Шве­ції, Нідерландах, Італії, Польщі, Угорщині та інших країнах. Вільно володіє англійською мовою. Приймав активну участь в міжнародних орга­нізаціях (ЮНЕСКО, ЄВРОМІКРО, IEEE та ін.).


Основнi результати

Особливістю теоретичної і практичної діяльності О.В.Палагіна є її винахідницька складова. Всі розробки підтримані багатьма патентами  СРСР та України. Відмінною рисою досліджень, виконаних О.В.Палагіним особисто та під його науковим керівництвом, є системний підхід, оригінальність та орієнтація на серійне упровадження. Саме в процесі архітектурно-структурного проектування мікропроцесорних систем було запропоновано загальний логіко-інформаційний метод, який базується на комплексному використанні фундаментальних положень теорії автоматів і теорії інформації, вперше введено і формалізоване поняття ентропії автомата.

Багато років О.В.Палагін був науковим керівником Державної науково-технічної програми 06.05 “Перспективні засоби обчислювальної техніки”. Методи та технології системної інтеграції в задачах дослідницького проектування знайшли відображення в монографіях “Системная интеграция средств компьютерной техники” (2005 р.), «Реконфигурируемые вычислительные системы» (2006 р.), “Проектирование реконфигурируемых цифровых систем” (2011 р.).

Основою сучасного етапу інноваційного розвитку суспільства є не традиційні природні ресурси, а знання-орієнтовні технології. Розвиток технологій ефективного оперування знаннями, побудованих на засадах конструктивних наукових теорій, є центральною проблемою інформатики. Саме тому останній період наукової діяльності О.В.Палагіна пов’язаний із розв’язанням проблем міждисциплінарних наукових досліджень та управлінням знаннями, розробкою інструментальних засобів автоматизованої побудови формальних комп’ютерних онтологій та мереж знань, архітектурно-структурної організації знання-орієнтованих інформаційних систем (монографії: «Онтологические методы и средства обработки предметних знаний» (2012 р.), «Толковый словарь по инженерии знаний» (2014 р.), «Тлумачний онтографічний словник з інженерії знань» (2017 р.)).

Всього ним опубліковано понад 500 наукових робіт, зокрема 20 монографій, та понад 100 винаходів.

О.В.Палагін веде активну науково — організаційну та громадську діяльність: голова Наукової ради «Інформація, мова, інтелект», зам. головного редактора журналу «УСиМ», член редколегії ще трьох наукових журналів, член секції Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, голова спеціалізованої вченої Ради по захисту дисертацій ІК НАНУ, керівник секції Наукової ради НАН України з проблем «Кібернетики», віце-президент Української Федерації Інформатики.

О.В.Палагін неодноразово виступав з доповідями та лекціями у США, Швеції, Нідерландах, Італії, Польщі, Угорщині та інших країнах, вільно володіє англійською мовою. Приймав активну участь в міжнародних організаціях (ЮНЕСКО, ЄВРОМІКРО, ІЕЕЕ та ін.), був головою ряду міжнародних конференцій.

О.В.Палагін багато уваги приділяє підготовці кадрів. Під його науковим керівництвом підготовлено 20 кандидатів та 5 докторів наук.

Наукова, винахідницька, науково-організаційна та педагогічна діяльність О.В.Палагіна відзначена урядовими та академічними нагородами: орденами «Знак пошани» (1986 р.), «За заслуги ІІІ ст.» (2010 р.), двома медалями, відзнаками НАН України «За наукові досягнення» (2007 р.), «За підготовку наукової зміни» (2015 р). Він лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки (1987 р.), лауреат премії Ради міністрів СРСР (1984 р.), премій НАН України ім. С.О.Лебедєва (1983 р.) та В.М.Глушкова (2013 р.).


Основні публікації

  1. Palagin O.V. The Noosphere Paradigm of the Development of Science and Artificial Intelligence / O.V. Palagin, A. F. Kurgaev, A. I. Shevchenko // Cybernetics and Systems Analysis. Springer New York. – July 2017, Volume 53, Issue 4, pp 503–511.
  2. Palagin O.V. Functionally Oriented Approach in Research-Related Design // Cybernetics and Systems Analysis. Springer New York. – November 2017, Volume 53, Issue 6, pp 986–992..
  3. Палагін О.В. Тлумачний онтографічний словник з інженерії знань / О.В. Палагін, М.Г. Петренко // Київ: Інтерсервіс, 2017. – 478 с.
  4. Палагин А.В. Введение в класс трансдисциплинарных онтолого-управляе-мых систем исследовательского проектирования // Управляющие системы и машины.- 2016. -№6, С.3-11.
  5. Palagin O.V. Ontology conception of transdisciplinary scientific research // Электронное моделирование. — том 38, №5, 2016, С. 3-10.
  6. Палагін О.В. До питання інформаційної підтримки наукових досліджень / О.В. Палагін, О.П. Кургаєв // Вісник НАН України, 2015, № 8, С.33-48.
  7. Палагин А.В. Реконфигурируемые структуры на базе FPGA: Синтез проблемно-ориентированных структур / А.В. Палагин, В.Н. Опанасенко, С.Л. Крывый. — Verlag: LAP Lambert Academic Publishing, 2014.- 54c.
  8. Палагин А.В. Трансдисциплинарность, информатика и развитие современной цивилизации / А.В. Палагин // Вісник НАН України. — 2014, №7, С.25-33.
  9. Palagin A. The structure of FPGA-based cyclic-code converters / A. Palagin, V. Opanasenko. S. Krivoi // Optical Memory & Neural Networks (Information Optics). Springer. – 2013, Vol. 22, N.4. – PP. 206-216.
  10. Transdisciplinarity problems and the role of informatics / O.V. Palagin // Cybernetics and Systems Analysis. Springer New York. – September 2013, Volume 49, Issue 5 – PP. 643-651.