Про відділ

Відділ мікропроцесорної техніки №205 Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України

Завідувач відділу – Палагiн Олександр Васильович, академік НАН України, доктор технічних наук, професор, Заслужений винахідник України.

Історія відділу бере свій початок з 1980 року, коли наказом № 333 Міністерства ПЗЗ СРСР від 17.07.1980 р. у складі відділення кібернетичної техніки ІК АН УРСР була створена галузева лабораторія № 412 (10.02.1981 р. на базі лабораторії було створено відділ № 205 “Мікропроцесорна техніка”), яку очолив О.В. Палагін.

Головним напрямком тодішніх робіт була розробка перших вітчизняних мікропроцесорів та мікроЕОМ ряду “Електроніка-С5” та “Нейрон”. Науковим  керівником цих розробок був тоді ще кандидат технічних наук О.В. Палагін. Йому належать ключові ідеї по розробці внутрішньої мови мікропроцесора, підтримки емулюючого режиму його роботи та принципів взаємодії систем мікропрограмного керування (модель С5-21), мультиопераційної архітектури та ін., що стали складовими запропонованого ним логіко-інформаційного методу проектування архітектури і структури мікропроцесорних систем, що ввійшов складовою частиною в його докторську дисертацію та став підґрунтям чисельних винаходів та публікацій. Головні напрямки його робіт останнього часу пов’язані зі створенням онтолого–керованих та комп‘ютерних систем із реконфігуровною архітектурою.

У відділі працює 32 співробітника, серед них – академік НАН України, 5 докторів та 8 кандидатів наук.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • загальна теорія та методи архітектурно-структурної організації та проектування знання-орієнтованих комп’ютерних систем із онтолого-керованою архітектурою;
  • технологія реконфігуровних комп‘ютерних систем і компонентів із гнучкою архітектурою;
  • високопродуктивні пристрої та комплекси цифрової обробки сигналів та їх застосування;
 • координація робіт в галузі мікропроцесорної техніки.

НАЙВАЖЛИВІШІ РЕЗУЛЬТАТИ

Фундаментальні:

  • сформульовано основні положення машинної алгебри як аксіоматичної теорії з необхідними умовами організації обчислювального процесу в системах цифрової обробки сигналів;
  • розроблено формалізоване представлення інтеграційних технологій у рамках інтелектуальних мереж;
  • запропоновано підхід до синтезу найбільш суттєвих конструктивних ознак структури системи наукових теорій у рамках сучасних досягнень логіко-гносеологічних і лінгвістичних досліджень;
  • розроблено концептуальну модель і загальні принципи проектування мовно-онтологічної інформаційної системи з не повністю формалізованим поданням знань, що містяться у природномовних текстах;
 • розроблено основи теорії трансдисциплінарних наукових досліджень.

Прикладні:

  • розроблено сімейство перших серійних вітчизняних (СРСР) мікро ЕОМ «Електроніка–С5» (разом з НВО «Светлана»);
  • розроблено серійні мікро-ЕОМ сімейства «Нейрон» (разом з НВО ім. С.П. Корольова);
  • створено цифрову низькочастотну акустичну вимірювальну систему «Інтерферометр» для Інституту системотехніки кораблебудування Китаю, м. Пекін;
  • розроблено клас інтерактивних інтелектуальних терміналів на базі технології «електронних комбайнів»;
  • створено технологію та програмно-апаратні засоби реконфігуровного процесінгу;
  • розроблено та впроваджено типову автоматизовану систему моніторингу довкілля міста Києва;
  • розроблено концепцію та архітектуру створення віртуальних наукових i науково–освітніх центрів на принципах взаємодії високоорганізованих розподілених інформаційних систем у мережному операційному середовищі;
 • створено технологію та програмно-апаратні засоби реконфігуровного процесінгу, створено систему з динамічною реконфігурацією для проектування цифрових пристроїв на базі ПЛІС.